درباره نیمکت پارکی

   پیش بینی محل نشستن و نقش آن در زیبا سازی فضاهای شهری بسیار مهم است. محل های نشستن از عناصر مهم مبلمان شهری محسوب میشود لذا برنامه ریزان و طراحان با مجهز کردن فضاهایی از شهر با نیمکت، محلی جهت توقف، آرامش، گفتگو و تعامل اجتماعی که از نیازهای ضروری انسان است، به وجود…