بررسی شاخص های مهم در طراحی مبلمان شهری

  مبلمان شهری بخش مهمی از محیط شهری را تشکیل می دهد که در تلفیق و تعامل مستقیم یا غیر مستقیم با سایر امکانات شهر با کاربردهای متفاوت است. به همین جهت، ایجاد هماهنگی بصری بین مبلمان شهری با سایر المان های شهری، به منظور تشدید و تکمیل زیبایی فضا امری اجتناب ناپذیر است. مفهوم…