اجرای کفپوش اپوکسی
زیر سازی کفپوش اپوکسیحباب گیری کفپوش اپوکسیاجرای کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی

از کفپوش های اپوکسی جهت استحکام، دوام، زیبایی و کاربردهای متعدد و پرشمار دیگر در اماکن مختلف سرپوشیده استفاده میشود. کفپوش های اپوکسی بسته به کاربردشان از مشخصات ظاهری و فنی متفاوتی تهیه و استفاده می گردند.