ایستگاه های اتوبوس

فارسی       وجود یک ایستگاه اتوبوس مناسب، برای تمام سیستم های حمل و نقل درون شهری، امری واجب و ضروری است، اما میزان مناسب بودن این ایستگاه ها بستگی به نظر شهروندانی دارد که از آنها استفاده می کنند. از دید مدیران شهری که مسوولیت رسیدگی به این موارد را بر عهده دارند، یک ایستگاه…