مقالات با ترجمه

مرداد ۲۹, ۱۳۹۷

ایستگاه های اتوبوس

فارسی       وجود یک ایستگاه اتوبوس مناسب، برای تمام سیستم های حمل و نقل درون شهری، امری واجب و ضروری است، اما میزان مناسب بودن این […]