همانطور که می دانیم از جمله معیارهای اصلی بهره گیری از مبلمان شهری، تقسیمات منطقه ای، عناصر شهری، نوع معماری و بافت محلی است. طبیعی است که از زاویه دید تقسیمات منطقه ای، بیشتر، عواملی نظیر خصوصیات ویژه منطقه از نظر اقلیمی و آب و هوایی و نیز خصوصیات فرهنگی، در تعیین مبلمان شهری، علائم ترافیکی و .. تاثیر دارد. همچنین انتخاب رنگ از منظر روان شناسی شهری و دسته بندی نیازهای شهروندی بر پایه فرهنگ هر منطقه، رنگ لوازم مورد استفاده در فضای سبز، هماهنگی رنگ های طبیعی در فضای سبز با مناظر اطراف و .. موثر است.

    به جز رنگ تجهیزات، فضای در نظر گرفته شده برای قرار دادن آنها هم پتانسیل زیادی جهت ترکیب بندی رنگی دارد. شناسایی رنگ در فضای شهر به عواملی از قبیل زمان دیدن، رنگهای زمینه، رنگ های ثابت و نور طبیعی بستگی دارد. رنگ های قرمز و نارنجی معمولا بیش از همه جلوه می کنند. پرتوهای ساطع شده از این رنگ ها روی تمرکز عدسی چشم انسان تاثیر گذاشته و در هنگام تشخیص، دور بینی ایجاد می کنند. اما رنگ های سبز و آبی، بالعکس چشم را نزدیک بین می کنند، زیرا این دو رنگ عمق را القاء میکنند. زرد و بنفش در به عنوان رنگ های خنثی، در موقع تماشا نه دوربینی و نه نزدیک بینی را باعث میشوند.

تعیین رنگ برای تجهیزات مبلمان شهری بهتر است در محیط خود شاخص بوده اما از ایجاد اغتشاش بصری جلوگیری کند.