مخازن زباله پارکی و شهری

   پیرامون مخازن زباله پارکی که به عنوان یک عنصر حیاتی و ضروری در صنعت مبلمان شهری مطرح است موارد و مسائل گوناگونی را می بایست مورد توجه، مطالعه و بررسی قرار داد. مخازن زباله پارکی معمولا در کنار نیمکت پارکی تعبیه میشوند، زیرا هم در دسترس شهروندان در هنگام استراحت هستند و هم اینکه…