لامپ LED چیست؟

LED مخفف کلمات  Diode Light Emitted است که معنی دیود ساطع کننده نور را می دهد؛ دیودهای ساطع کننده نور در واقع جزء خانواد ه دیودها هستند که دیودها نیز زیر گروه نیمه هادی ها به شمار می آیند خاصیتی که  LED ها را از سایر نیمه هادی ها متمایز میکند این است که با…