سطل زباله

سطل زباله پارکی

شامل مدل های متنوع سطل زباله پارکی اعم از: ثابت، پاندولی، درب دار و بدون درب می باشد.

سطل زباله مکانیزه

شامل انواع سطل های زباله مکانیزه گالوانیزه و پلی اتیلن می باشد.