انواع پایه پرچم

پایه پرچم لوله ای

شامل توضیحات، عکس و مشخصات فنی پایه پرچم های لوله ای میباشد.

برج پرچم

شامل توضیحات، عکس و مشخصات فنی پایه پرچم های مرتفع یا برج پرچم میباشد.