انواع پایه

پایه دوربین

شامل انواع پایه دوربین ترافیکی و شهری میباشد.

پایه پرچم

شامل انواع پایه پرچم معمولی و پایه پرچم مرتفع ( برج پرچم ) می باشد.

پایه ترافیکی

شامل انواع پایه ترافیکی لوله ای، چند وجهی و طاق نصرت میباشد.