انواع برج نوری

برج نوری تلسکوپی

شامل انواع برج نوری تلسکوپی اعم از موتور دار و وینچ دستی می باشد.

برج نوری استادیومی

شامل انواع برج نوری استادیومی اعم از موتور دار و ثابت می باشد.