مبلمان شهری و هویت شهر

   در کنار رشد فزاینده ساختمان ها، مجتمع های مسکونی و اداری، مراکز خرید و.. توجه به زیبایی فضاهای شهری نیز پراهمیت تر و مشمول مطالعات و دگرگونی های خاص خود میشود. در این میان مبلمان شهری به عنوان یکی از مهمترین مولفه های زیباسازی شهری نقش محوری و پر رنگ تری پیدا می کند.…