پایه چراغ

امکان طراحی، تولید و اجرای انواع پایه چراغ خیابانی لوله ای و چند وجهی با نقشه های مختلف و با رعایت نکات استاندارد سازی، مطابق نیاز و سلیقه مصرف کنندگان بزرگوار در شرکت مهندسی شهرسازان مدرن